Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dagsorden og referater skoleår 2021/2022

Her findes referater fra skolebestyrelsens møder fra skoleåret 2021/2022

 

Skolebestyrelse – Tornhøjskolen

Dagsorden/referat 

torsdag den 4.april 2022 fra 17.00-19.00

 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst – 5 min

Godkendt

 

 1. Nyt fra ungeråd - (Adam – Yasmin 10min)

Deltog ikke

 

 1. Diverse nyt fra ledelsen (John m.fl. 30 min)

Pt. er der indskrevet 22 elever til kommende 0.a

Der tænkes meget i nye initiativer til den gode overgange – flere årlige idrætsdage – kom og besøg PLC og får en god historie af PLC medarbejdere. Igen at sende bøger i postkasserne.

De ukrainske børn går pt. Kjellerupgades skole – pt. ved vi kun at vi kan komme i betragtning i næste omgang.

Vi hyrer en musiklærer fra kulturskolen til næste år til mellemtrinet og fra Ung Aalborg får vi hjælp til to valgfag i udskolingen.

Skolebestyrelsesvalg – der er pt. to nye – som har sagt ja skolebestyrelsen – der arbejdes videre med rekrutteringen.

Det har været en stor succes med vores lejrskole for både almen og specialklasser.

 

 

 1. Nyt fra formanden og andre – (Susanne 10min) 

 

10 maj er der arrangement for alle skolebestyrelsesmedlemmer.

Det nye vippetal for struktur er 65 og 20 for G klasser.

Dette skoleår har været rigtigt godt for vores ældste G klasse elever – teamet har vist dem vejen ud i ”den store verden” – med masser af aktiviteter. Bl.a. har der været stor fokus på ”bustræning” – at special børn selv kan tage bussen i stedet for at køre med Taxa.

På torsdag afvikler vi vores gadeidrætsdag for mellemtrinnet – og der planlægges med en ny foreningstour den 28.4 for de yngste elever og den 29.4. er der børnekarneval

 

 

 1. Måltidspolitik et færdigt bud efter lærer og pædagogmøde – beslutning – oplæg ledelsen 15min

Udsættes til næstemøde

 

 1. Timefordelingsplan fremlægges og besluttes – John 30 min

Fremlæggelse af timefordelingsplanen – til kommende skoleår er det 60 min. timer – i både almen og specialklasserne. Der bliver mere tid til at gå i dybden. Der bliver igen i det kommende skoleår to voksne i alle timer (to lærere eller en lærer og en pædagog).

Der planlægges igen i år med en GSI-team – som skal være med til at hjælpe med opgaverne, når et barn i en periode er udfordret.

Skolebestyrelsen godkender timefordelingsplanen.

 

 1. Evt.

Hvor overnatter man på lejrtur i København?  Dan Hostel – vandrehjem

Gækkebrevkonkurrencen på skolen kan nydes i PLC

 

 

Skolebestyrelsesmøde på Tornhøjskolen

Dagsorden/referat - mandag den 14. februar 2022 fra 17.00-19.00

 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst

Godkendt

 

 1. Nyt fra ungeråd

Der er lavet en ønskeliste til ”rekvisitter” til pauseaktiviteter

 

 1. Diverse nyt fra ledelsen

Ledelsen er på uddannelse 4 dage i sidste uge. PLL (professionel lærings ledelse) – der er fokus på strategisk ledelse på egen skole.

Børn og Ung:

Vores område: Mellervang, Herningvej, Filstedvej, Vejgaard Østre og Sønderbro.

Vi skal nu arbejde sammen med dagtilbuddene i vores område.

Vi har indskrevet 21 børn til kommende 0. klasse.

Der skal laves en plan for overgangsaktiviteter.

Skolebestyrelsesvalg – vi satser på at lave et åbent hus-arrangement fra morgenstunden.

Foreningssamarbejdet fortsætter i et nyt regi – hvor der er en ny regi. Samarbejdet med kvarterværkstedet og Tornhøjskolen fortsætter med aktiviteter – gadeidræt og børnebasket i Dus regi.

Makkerlæsning en stor succes – hvor 5 piger fra 8. klasse læser med børn fra 1. og 2. klasse – to gange om ugen (lommepengejob i helhedsplanen).

 

 1. Nyt fra formanden og andre

Positiv tilkendegivelse vedr. Skole og Forældre, Aalborg – bestyrelsesformanden melder tilbage.

 

 1. Måltidspolitik i en 60 min lektion kontekst – et bud og drøftelse heraf

Oplæg og info fra lærermødet.

-         Spisepauser i klasserne

-         Spise i aulaen

-         Forskudt pause for indskoling – mellemtrin/udskoling

-         Åbningstid og pausetid er forskelligt

-         Der skal beregnes ift. tid til tilsyn til de voksne

-         Forskelligt i de tre afdelinger:

           Indskolingen

           Mellemtrin

           Udskoling

-         Der kan hentes mad i Netto med tilladelse fra en voksen, som kan spises i klassen/huset …

 

Vi skal have lavet nogle rammer – som alle kan håndhæve for de ældste elever.

 

 1. Bud på timefordelingsplan fremlægges

Oplæg for kommende skoleår ift. til to lærer/tovoksen ordning

 

 1. Evt. 5 min

 

 

Næste møde 17.3. 2022:

Timefordelingsplanen godkendes endeligt

Pause og måltidpolitik (princip)

Skolebestyrelse – Tornhøjskolen
Dagsorden/referat  
Onsdag den 19.januar 2022 fra 17-19.00

Deltagere: John, Christian, Torben, Rune, Daniel, Niels, Jess, Susanne, Yasmin

Afbud: Maja, Adam

 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst – 5 min

  1. Referat og dagsorden godkendt uden bemærkninger

 2. Nyt fra ungeråd / (Adam – Yasmin 10min)

  1. Intet nyt fra ungerådet grundet Covid-19 og dermed manglende mulighed for at afholde møder på tværs af klasser

 3. Diverse nyt fra ledelsen – (John m.fl. 30 min)

  1. Covid-19:

  2. Christian orienterede om den aktuelle situation mht. hjemsendte børn og voksne. Orientering om følgende punkter:

   1. Smittetryk: Mange hjemsendte børn, en del voksne og en enkelt klasse hjemsendt

   2. Proceduren for smitteopsporing

   3. Selvtest og erfaringer med disse

  3. Efterfølgende drøftelse om følgende:

   1. Evt. udfordringer i skole - hjemsamarbejdet: Der har været få udfordringer ift. retningslinjer og subjektive holdninger. Dette kræver tid for medarbejdere og ledelse, men det opleves ikke som et problem.

   2. Skoleboden: Denne holdes fortsat lukket.

  4. Nye møbler: Kort orientering fra John om indkøb og opjustering af nye møbler. Vi forventer at alle klasser er fuldt møbleret med ens nye møbler og inventar inden for kort tid.

  5. Øvrige indkøb til børnene: 3 stk. bordfodbold for indsamlede penge.

  6. Indskrivning: Kort orientering om det aktuelle indskrivningstal. Dags dato er der 12 indskrevne elever, men vi mangler valg af skole fra en del forældre.

 4. Nyt fra formanden og andre –  (Susanne 10min)

  1. ​​​​​​​​​​​​​​Mail fra ’Skole og Forældre – Aalborg’ med spørgeskema. Dette drøftes på næste skolebestyrelsesmøde.

 5. 60 minutters lektioner i stedet for 45 min. (John 30 min)​​​​​​​

  1. Oplæg og info fra lærermødet

   Punktet blev indledt med en præsentation af eksempler på skemaer for indskoling, mellemtrin og udskoling. Sideløbende blev væsentlige pointer for ændring præsenteret:

   1. ​​​​​​​Skema med indtænkt tid til spisning og aktivitet i pauser

   2. Indskoling med 30 min i sidste lektion à Skoledagen slutter kl. 13:30 alle dage

   3. Mellemtrin: Skoledagen slutter kl. 14:00 alle dage

   4. Udskoling: Skoledagen slutter kl. 14:00 mandag, onsdag og fredag – kl.15:00 tirsdag og torsdag.

   5. Mulighed for mere fordybelse i fag

   6. Mulighed for flere aktiviteter inden for en lektion

   7. Færre lektioner til forberedelse for lærere​​​​​​​

  2. Input fra lærermødet der efterfølgende er indtænkt i skemaet:

   1. Generelt positiv stemning

   2. Spørgsmål til pauser efterfølgende indtænkt

   3. Bekymring for skel mellem almen- og specialklasser – derfor samme ringetider for alle

   4. Gentænkning af indholdet i rammerne ift. mere tid

  3. Efterfølgende input fra skolebestyrelsen:

   1. Niels: Meget positivt at pausetiden prioriteres så børn får mulighed for mere leg og ikke planlagt aktivitet social aktivitet

   2. Yasmin: Godt med flere pauser. Positivt med mulighed for mere fordybelse.

   3. Daniel: Mulighed for at bevægelsescoaches indtænkes

   4. Idræt og brug af hal: Ændringer i skemaets rammer medfører nødvendig nytænkning ift. tid og rammer. Dette kan give et positivt løft.

  4. Skolebestyrelsen gav enstemmig opbakning til, at der kan arbejdes videre med 60 minutters lektioner i planlægningen af kommende skoleår med henblik på, at dette bliver strukturen for Tornhøjskolen fremadrettet.

 6. ​​​​​​​Måltidspolitik – som også blev en snak om pauser (kobles evt. med punkt 5) (John 30 min)​​​​​​

  1. Følgende punkter blev fremlagt:

   1. Fortsat fokus på sund kost

   2. Rammer for måltider skal drøftes yderligere og beskrives

   3. Enighed om at måltidet skal være socialt samlende

   4. De yngste klasser bruger god tid på måltidet

   5. Erfaringen er at de ældste elever ikke nødvendigvis får spist og ikke sundt nok. Fokus på dette fremadrettet.

 7. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Evt. (5 min)

  1. ​​​​​​​​​​​​​​Makkerlæsning er kommet i gang med 5 store elever fra udskolingen der hjælper yngre børn med læsning. Yasmin kunne fortælle om et sjovt, spændende og ikke mindst lærerigt kursus i at være læsemakker.

 8. ​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​Punkter til næste møde:

Måltidspolitik

Spørgsmål fra ’Skole og Forældre - Aalborg’

 

 

Skolebestyrelse – Tornhøjskolen
Dagsorden/referat  
Tirsdag den 21.september 2021 fra 17-19.00 

Afbud. Susanne

 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst – 5 min

  • Godkendt 

  • Skolen har sendt høringen om DSA – modellen.

 2. Nyt fra ungeråd /Adam – Yasmin - 10 min

  • Der er pt. valgt Ungeråd repræsentanter i alle klasser.

 3. Diverse nyt fra ledelsen – covid 19 – skolestart 2022 – forvaltningsstruktur- høre radio - elevplan  – 40min John

  • Der er kommet nye restriktioner – som det er lige nu - sendes ingen børn og voksne hjem.

  • Der er stadig test på skolen mandag og torsdag 8-10

  • Vi har fundet ud af, hvor alle vores potentielle kommende skoleelever bor. Vi har haft ”kaffemøde” med 4 ledere af børnehaverne i vores distrikt. Vi inviterer til idrætsdag i uge 43 og vi udleverer en bog til alle kommende børn (velkommen til Tornhøjskolen) – privat hjemme i postkassen.

  • Derudover inviteres alle kommende skoleelever og deres familier til et informationsmøde den 2.11. 2021

  • Der kommer nu forvaltningsstruktur – Børn og Unge.

  • Vi er kommet i centrumgruppen.

  • Skolebestyrelsen lyttede til alle indslag fra radioen.

  • To voksne i alle klasser og i alle timer.

  • Pt. har vi meget fokus på to-voksen ordning – skolen har været i flere medier. Vi ønsker at løfte alle elever. To lærere kan støtte såvel de svage som de stærke elever.

  • I denne uge har skolen haft besøg af Folkeskolen, som også laver et indlæg.

  • Der bliver i dette skoleår ikke lavet elevplaner.

 4. Nyt fra formanden og andre – bla. møde med udvalget 14.september - 10 min Susanne

  • Skoleudvalget fremlagde det nye budgetforslag. 

  • Der vil blive prioriteret til to-lærer ordning i de mindste klasser.

  • Man ønsker at spare penge – ved at inkludere flere børn i alm. klasserne – samtidig med at med opretter flere deltaklasser.

 5. Måltidspolitik 40 min – gennemgås på mødet (se også bilag) Torben. Herunder må de store forlade skolen.

  • På hjemmesiden: Noget at ha` det i – kan man finde alt omk. skoleforvaltningen.

  • Her kan findes en måltidspolitik.

  • I Netto køber eleverne donuts, pizzasnegle, pølsehorn.

  • Mange elever har ikke penge på deres bodkortet.

  • Det er forskelligt fra klasse til klasse – fra afdeling til afdeling – hvor meget tid, der bruges på at spise.

  • Det vigtigt at vi sætter fokus på – hvordan der skal sættes tid af til spisning. Fra lærer/pædagoggruppen kom der mange gode ideer, som skal sættes i spil.

  • Vi kan som skole – tænke i flere aktiviteter i pauserne – samtidig med at tænke spisning.

  • Det vil være godt – at få spisesituationen tilbage i aulaen.

 6. Kultur og traditioner - 15 min Lene

  • Drøftes på næste møde.

  • Skal der være oplevelse af – at se en fodboldkamp, håndboldkamp, ishockeykamp e.l.?

  • Hvad skal eleverne opleve på de forskellige årgange.

 7. Evt. - 5 min

  • ...

Referent: Lene Kollerup Bak