Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesplan

Uddannelsesplan

Tornhøjskolen 2021-2022

Grundoplysninger

Navn:                         Tornhøjskolen
Adresse:                   Tornhøjvej 1 9220 Aalborg Øst
Telefon og mail:    9352 0666  tornhoejskolen@aalborg.dk
Web-adresse:         www.tornhoejskolen.dk

Kultur og særkende

•    Tornhøjskolen har ca. 300 elever i 0. – 9. klasse og ca. 90 medarbejdere. 
•    Der er almenklasser. Der er specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt strukturklasser.
•    Tornhøjskolen er afdelingsopdelt, hvor der er med tæt samarbejde mellem de almene klasser og skolens specialklasser. 
•    Skolen er opdelt i huse, hvor hvert hus har almindelige klasserum samt et alrum til fælles og tværfaglige aktiviteter.
•    Tornhøjskolen har gode faciliteter inde og ude.
•    Tornhøjskolens motto er: Fremtidens skole, med stort fokus på tre værdier, som vi er fælles om: Viden, trivsel og tro på egne muligheder.
•    Tornhøjskolen blev i 2013 en breddeidrætsskole, hvilket medfører at eleverne har flere timer med bevægelse end øvrige skoler.
•    Tornhøjskolen blev certificeret som idrætsskole 1.8. 2020. Eleverne har hver uge 4 lektioner med idræt – og der arbejdes med den røde tråd, som kan læses på skolens hjemmeside
•    Tornhøjskolen har et tæt samarbejde med de omkringliggende organisationer.
•    Tornhøjskolen har gennem de seneste år haft stort fokus på it og læring. Alle elever fra indskolingen og mellemtrinet har iPad/computer, hvilket inspirerer/udvikler vores pædagogiske og didaktiske tilgang til arbejdet med elevernes faglige og sociale udvikling. 
•    Der er læsebånd i flere klasser i forskellige perioder af skoleåret.
•    Der er desuden en stor og aktiv DUS-ordning, som er en integreret del af skolen. Skolen og DUS arbejder tæt for at sikre den enkelte elev og klassernes læring og trivsel.
•    Skolens medarbejdere er meget engagerede i deres arbejde. Aktive og faglige profiler, som ser muligheder i at skabe en varieret skoledag for vores elever.
•    En spændende og aktiv arbejdsplads med plads til traditioner og nytænkning. 

Praktik, organisering og formalia

Ansvar for praktikken

•    Skolelederen har det helt overordnede ansvar for praktikken på skolen.
•    Skoleleder/afdelingsleder er praktikkoordinator. De varetager sammen med UCN det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik og efterfølgende praktikforløb på praktikskolen.
•    Skolen har en uddannet praktikvejleder. 
•    Skolen sikrer, at praktiklærerne har linjefagsuddannelse (eller tilsvarende) i de undervisningsfag, som de studerende har praktik i. 
•    Skolen tilbyder praktik på niveau 1., 3. og 4. årgang.
Samarbejde med de studerende
•    Senest en måned før praktikkens start mødes de studerende med skolens ledelse og de udvalgte praktiklærere, hvor rammer og praktikskema for praktikforløbet aftales og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afklares.
•    Senest 14 dage før praktikstart præsenterer de studerende på baggrund af drøftelser med praktiklærerne deres planer for praktikforløbet.
•    Praktiklæreren og de studerende laver forud for praktiksamarbejdet klare aftaler om praktiksamarbejdet, herunder om skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse og ansvaret for dagsorden, de studerendes brug af praktikportfolio – herunder logbog eller praktikdagbog, indsamling af datamateriale under praktikforløbet og praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning.
•    Det er vigtigt, at praktikken indeholder minimum 12 undervisningslektioner pr. gruppe, samt andre opgaver, såsom tilsyn med elever i pauserne, Teammøder, fælles pædagogiske møder (ifølge praktiknøglen)
•    Under praktikforløbet støtter, modellerer og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene og kravene til portfolio på det pågældende praktikniveau.
•    På skolen gives de studerende mulighed for at dokumentere deres praktikarbejde bla. gennem videodokumentation eller microteaching. Hvis dette kræver tilladelse fra forældrene støtter praktiklæreren/praktikskolen de studerende i at indhente disse tilladelser.
•    Under og evt. efter praktikforløbet tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i skole-hjemsamtaler og/eller andre forældrearrangementer med relevans for de studerendes studieforløb. 
•    Praktiklæreren/praktikvejlederen er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men også det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spille en aktiv rolle i samarbejdet og vejledningen omkring de studerendes praktikforløb. 
Studerende på skolen
•    Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i ”model til tilrettelæggelse af praktik på praktikskolen”. 
•    Den studerende er i praktik både som lærer (den praktiske dimension) og som studerende af skolens praksis (den analytiske dimension)
•    Den samlede arbejdsbelastning svarer til fuld tid. En deltagelse, der sammen med studiekravene formuleret i praktikordningen for årgangen svarer stort set til lærernes arbejdsaftale.
•    Inden for arbejdsrammerne gives den studerende således tid til at arbejde med praktik-portfolio, professionsprojekter, bachelorprojektet samt synopsis til prøven.
•    I forhold til mødepligt, tilstedeværelse på skolen og evt. forfald underlægges de lærerstuderende de samme krav som skolens lærere. Der forventes den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer og øvrige aktiviteter som for skolens lærere. 
•    Tilstedeværelse på skolen aftales som en ramme, så der er lignende vilkår som lærerne med primær arbejdsplads på skolen samtidig med at der bliver tid/mulighed for at den studerende modtager vejledning på læreruddannelsen samt kan bruge CFU mv. i forhold til egen forberedelse af undervisning og egen portfolio.
•    Det forventes, at de studerende forud for praktik og samarbejdet på skolen, har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen. 
•    Det forventes, at den studerendes undervisningsplaner og lektionsplaner er skriftliggjort forud for undervisningen /praktiktimerne – og at praktiklæreren er bekendt med dem. 


Evaluering og eksamen
•    Efter hvert afsluttet praktikforløb indkalder praktikkoordinatorer de studerende og praktiklærerne til en fælles mundtlig evaluering.
•    Derudover uddeles skolens evalueringsskema til hver studerende. Resultatet af disse evalueringer formidles til skolens praktiklærere og hvis det er relevant til læreruddannelsens praktikledere.

Praktik og vejledning

•    Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik og praktiklærernes støtte og vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen. 
•    Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her. 

Kompetenceområdet ”didaktik”
”Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende”
Niveau 1
•    Praktiklæreren støtter den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder, at praktiklæreren modellerer/viser skriftlige forløbs- og lektionsplaner med mål- og evalueringsovervejelser. Desuden observerer praktiklæreren systematisk de studerendes undervisning og udpeget centrale områder med henblik på vejledning.
•    Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og deltager i redegørelsen for tegn på elevernes udbytte – på baggrund af de formulerede faglige og sociale mål for undervisningen.
Niveau 2
•    Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisningsplaner i relation til metoder, differentiering, læremidler og it.
•    Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer metoder til at evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte.
Niveau 3
•    Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisning i relation til samarbejdet om års- og elevplaner og støtter den studerende i indsamling af datamateriale til studieprocesser i læreruddannelsen – herunder muligvis bacheloropgaven.
•    Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer du studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og emperisk grundlag. 


Kompetenceområdet ”klasseledelse”
”Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen”
Niveau 1
•    Praktiklæreren viser, hvordan han/hun selv organiserer og rammesætter sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.
Praktiklæreren støtter den studerende i at rammesætte og organisere egen undervisning i klassen for at fremme elevernes læringsudbytte.
Niveau 2
•    Praktiklæreren støtter og vejleder den studerende i at udvikle eleverens sociale relationer og skabe et godt læringsmiljø.
Niveau 3
•    Praktiklæreren støtter og vejleder de studerende i arbejdet med at lede inklusionsprocesser. 


Kompetenceområdet ”relationsarbejde”
”Den studerende kan kommunikere lærings- og trivselsfremkaldende med elever – og kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål”
Niveau 1
•    Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge motiverende læringsaktiviteter.
•    Praktiklæreren viser og vejleder de studerende i, hvordan denne kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.
•    Fokus på den gode relation mellem lærer-elev.
Niveau 2
•    Praktiklæreren støtter den studerende i at samarbejde dialogisk med elever og kollegaer om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse. 
•    Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at kommunikere skriftligt og mundtligt med forældrene – primært i relation til den gennemførte undervisning.
Niveau 3
•    Praktiklæreren faciliterer den studerende i forskellige opgaver i relation til skole-hjemsamarbejdet med henblik på at udvikle klassens sociale liv og læring.