Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dagsorden og referater skoleår 2023/2024

Skolebestyrelsesmøde – Bundgaardsskolen

Torsdag den 30. maj 2024 fra 17.00-20.00

Sted Herningvej skole 

 

 

 1. Godkendelse dagsorden 

Status på processen:

- en ”travl” proces lige nu – byggerod – bor i flyttekasser 

- eleverne lidt urolige – glæder sig til ferie – nogle er spændte på den nye skole

- medarbejderne oplever mange løse ender lige nu – vi træder lidt vande og håber, at det kommer til at gå godt

- der mangler lidt status på specialklasserne

- en positiv proces – hvor mange opgaver skal løses – mange elever, forældre og medarbejdere har ja-hatten på

- tidspresset fylder måske mest lige nu 

- den næste periode bliver der stadigvæk pres på

 

 1. Nyt fra ledelsen 

Der er kommet et krav om besparelse – vi skal som ny skole spare nogle penge indtil nytår – efter nytår får vi pengene tilbage – pt. tænker vi, at vi venter med at købe computere til medarbejdere.

Ny bestyrelse:

John orienterede om nye forældrerepræsentanter, som deltager i næste møde.

Køleskabe:

Pt. er der i gennemsnit 2 køleskabe pr. årgang – så skolen må investere i dem som mangler – der købes kun efter behov.

Skole-hjem-samarbejde:

Vi når ikke at lave et princip – men vi planlægger med to forældremøder og to samtaler pr. klasse.

Boden:

Vigtigt – at få fokus på, hvordan køen til boden løses. Der bliver fokus på flere ”satellitter” med salat. Eleverne sælger. 

Sb møder næste skoleår – John sender forslag til datoer til næste år.

I næste uge sender vi 8 piger og tre medarbejdere til Bosten til Lego League konkurrence 😊

 

Lektiefri skole – hvordan – hvornår samt ugeplan 

Oplæg om fordele ved ugeplaner, samt et udkast til princip for lektier. 

Bilag udleveret på mødet. God konstruktiv drøftelse af udkastet.

Ugeplan er vedtaget og princippet om lektier justeres til næste gang.

Mobilfri skole også med input fra pæd råd.

Beslutning – vi er en mobilfri skole. Bilag udleveret på mødet. God konstruktiv dialog. Princippet justeres til næste møde.

Opfordring at dette drøftes på elevrådet. 

Evt. – alle 

 

Hurtig afklaring – om der skal arbejdes med klassekasser?

Vi skal være en rettighedsskole.

Forældreråd er lovpligtig.

Næste møde 19.juni

nye bestyrelsesmedlemmer inviteres til mødet den 19.juni

klassekasser – hvad tænker vi

Lejrskoleophold og praktik efteråret 2024 MD

DUS efteråret 2024 DT

Antimobbehandleplan efteråret 2024 TH

Inklusinsprincip efteråret 2024 TH

Undervisningens organisering efteråret 2024 MD

Referent: Lene 

 

 

Skolebestyrelsesmøde – Bundgaardsskolen

Tirsdag den 16.aril 2024 fra 17.00-20.00

Sted Herningvej skole 

 

 

1. Godkendelse dagsorden: 

Susanne – Annemette – Mia – Marianne – Tina – Jan – Thomas – Daniel – Dina – Ari – Lene – Mathilde – Tom – Mette.

 

Drøftelse af, hvor meget skal der med i et referat, så alle læsere kan bruge referatet til noget

2. Nyt fra ledelsen 

Klassedannnelse - fagfordeling – forflyttelse – bygninger – parkering – møbler og inventar fra Tornhøj – TR/AMR lærere – sb medlemmer personalet – flytteplan – sidste dage på skolerne

 

Første del af fagfordelingen er sendt ud, så forældre kan se de kommende team. 

Der er lige nu gang i processen med klassedannelser på alle årgange. Aktiviteterne på tværs af skolerne har betydet, at der er blevet ønsket fra begge skoler. Pt. ser det ud til at vi bliver 646 elever.

Der er to lærere, som er blevet forflyttet til andre skoler.

Der er justeret lidt i lokaleplanen. Musik skal ikke placeres i FC Herningvej. I stedet placeres to af de ældste grupper specialklasser.

Der kigges stadigvæk på løsninger for flere P-pladser. 

Der er valgt TR / AMR for lærere. 

Skolebestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsen vælges i næste uge.

Fra 1. maj starter vi med forældremøder for alle årgange.

Der bliver udarbejdet en flytteplan for alle klasser for de sidste 14 dage.

Møbler fra Tornhøj er forholdsvis nye – så de tages med. 

De allersidste dage før ferien mødes børnene i deres nye klasser i deres nye lokaler. Den sidste dag afvikles med en afslutning på hver skole.

 

3. Valgmødet

Valgmødet. 

Der er nu sendt noget ud om skolebestyrelsesvalget til alle forældre. 

Orienteringsmøde den 30. april 2024

 

4. Folkeskoleforlig – hvad indebærer det?

Ny aftale om folkeskolen | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

5. Evt. – alle 

Skole og forældre – skal Bundgaardsskolen være med? Besluttes senere.

 

6. Rundvisning på FCH – se hvad vi vil bruge lokalerne til.

 

Næste møde 30.maj/19.juni

Fælles arrangementer for eleverne i skoletiden 30.maj LKB

Evt. invitere nye bestyrelsesmedlemmer på mødet 30.maj?

Skole-hjemsamarbejdet 30.maj efter behandling i pæd råd MD

Lektier 30.maj efter behandling i pæd råd MD

Køleskabe 30.maj DT

Brug af digitale midler 19.juni efter behandling i pæd råd TH

Klassekasser 19.juni MD

 

Lejrskoleophold og praktik efteråret 2024 MD

DUS efteråret 2024 DT

Antimobbehandleplan efteråret 2024 TH

Inklusionsprincip efteråret 2024 TH

Undervisningens organisering efteråret 2024 MD

Åben skole foråret 2025 MD

 

Referent: Lene 

 

 

Skolebestyrelsesmøde – Bundgaardsskolen

Torsdag 28.februar 2024 fra 17.00-20.00

Sted Herningvej Skole 

 

 

Deltagere: John, Mette, Mia, Helle, Annemette, Maja, Marianne, Torben, Adrian, Adarsh, Kasper, Daniel, Jan, Thomas, Ari, Tina, Lene, Susanne, Tom

 

 1. Godkende referat og dagsorden.

Godkendt 

 

 1. Nyt fra ledelsen John Schulz

Ledelsesjustering: Der er justeret på tværs af de to skoler, som træder i kraft fra næste uge. Dina er 3 dage på Herningvej og 2 dage på Tornhøj med ansvaret for Dus. Marianne er ansvarlig for udskolingen og mellemtrin på Herningvej og udskoling på Tornhøj og hun er en dag på Tornhøj. Lene er på Tornhøj 3 dage og 2 dage på Herningvej og har ansvaret for 0.-3. på de to skoler. Torben er på Tornhøj og har special og mellemtrin på Tornhøj.

 

Ressourcer foreløbig: Der regnes med 669 børn pt. Vi har fået 69 elever i kommende børnehaveklasse. På nogle årgange er der kun elever til to klasser.

 

Idræt for 3.-9. klasse skal afvikles i Tornhallen til næste skoleår.

Boden på Bundgaardsskolen mangler kapacitet – så der skal bygges et ekstra ”lokale”. 

 

Trafik: De trafikale forhold vurderes til september. 

Bestyrelsen giver udtryk for stor utilfredshed om manglende parkeringspladser, hvilket giver udfordringer ift. mange biler, som må parkere på villavejene, samt mange taxa og minibusser med specialklasseelever. 

Fremadrettet skal der tænkes i gode løsninger ift. aflevering af børnene. 

 

Hvad laver vi i de 30 minutter efter spisepausen: Én gang om ugen er der klassens tid – to gange om ugen noget bevægelse, hvor eleverne vælger aktiviteter, udvalgsarbejde, musikaktiviteter, lektiecafe (faglig støtte), fællessamlinger

Vi skal på næste møde have punktet lektie på. 

Tornhøjskolens First Lego League hold skal til USA først i juni.

 

Tornhøjskolen: Kollegievej skole skal være i nogle bygninger på Tornhøj – FC Herningvej skal være i E-huset på Tornhøjskolen. I PLC området skal der bygges nogle mødelokaler til BU, som kan bookes.

 

 

 1. Principarbejde – og hvilke principper er de næste. Torben Høgh gav et oplæg. 

Brug af digitale medier i skolen – skal dette nytænkes helt?

Der er udarbejdet 12 anbefalinger til at opnå balance mellem det analoge og det digitale i skoletiden.

PP
 

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved brug af skærm

 

 1. Valg til skolebestyrelsen 2024 – valget gennemgås på mødet John Schulz 

 

30.4. er der valgmøde her på Bundgaardsskolen kl. 18.00

 

 

 1. Evt. – alle

Puff-bars blandt eleverne – hvordan tackler vi det? SSP har særlig opmærksom på dette.

 

Næste møder: 18.3. – 16.4. – 30.5. – 19.6. 

 

Næste møder:

Fælles arrangementer for eleverne i skoletiden

Lejrskoleophold og praktik 

DUS

Skole -hjem samarbejdet og forældrenes rolle heri

Klassekasser

Antimobbehandleplan

Køleskabe

Åben skole

Brug af digitale medier i skolen

Undervisningens organisering

 

 

Skolebestyrelsesmøde – Bundgaardsskolen

Torsdag den 11. januar 2024 fra 17.00-20.00

Sted Herningvej skole 

 

 

1.Godkendelse dagsorden 

Godkendt

Annemette – Tom – Marianne – Mia – Jan – Sheik – Tina – Dina – Adarsh - Adrian - Helle - Mette – Thomas – Lene – Daniel – Torben – Ari – John.

 

2. Princip for klassedannelse – det varige princip 

Princippet er godkendt – Torben laver korrektur på dokumentet.

*Se nederst 

 

3. Nyt fra Ledelsen  

- Indskrivningen er startet – tirsdag var der indskrevet 25 elever – barn nr. 53 udløser en tredje klasse

- Lys og lyd er renoveret i medarbejderrummet 

- Håndværkere er startet på dørene i hallen på Herningvej Skole. Der er derfor lavet alternativ idrætsundervisning for hele skolen på Herningvej

- Alle vinduer på Herningvej Skole skal skiftes. Dette forventes ikke færdigt før ferien. Der er lavet en plan for rækkefølgen

- Ledelsen er begyndt at kigge på dansk- og matematiklærere til de enkelte årgange. Der offentliggøres intet, før vi har fået overblik over ressourcerne – om vi er for mange eller for få medarbejdere

- Procestegning – første udkast blev præsenteret

- Fredag-lørdag den 19.-20. januar er der medarbejderweekend i Rebild for alle fastansatte medarbejdere. Derfor lukker skolerne kl. 12. Der vil være nødpasning for de børn, som ikke har andre muligheder

 

4. Timefordelingsplan skoleåret 2024-2025 – ønskes godkendt på mødet 45 min /John

- John præsenterede timefordelingsplanen, medarbejdere har ønsket, at der er 6 matematiklektioner i indskolingen (timerne er taget fra kristendom og musik)

- Bestyrelsen godkender pt. alle tre afdelinger (Indskolingen, mellemtrinet og udskolingen)

- Der efterspørges, hvordan man i specialklasserne kan tilgodese alle fag

- Det drøftes senere om, og hvordan middagsbåndet organiseres

 

5. Øvrige principper – og andre måske principper - for resten af skoleårets møder 60 min John og alle:

Forslag – at ledelsen kommer med et bud fra eksisterende principper fra de to skoler – hvorefter der arbejdes i små udvalg – som kvalificerer. Vi starter med de obligatoriske – hvorefter de blå prioriteres. 

 • Undervisningens organisering

 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

 • Arbejdets fordeling mellem lærerne

 • Fælles arrangementer for eleverne i skoletiden

 • Lejrskoleophold og praktik 

 • DUS

 • Skole -hjem samarbejdet og forældrenes rolle heri

 • Klassekasser

 • Antimobbehandleplan

 • Køleskabe

 • Åben skole

 • Brug af digitale medier i skolen

6. Valg til skolebestyrelsen 2024 – valget gennemgås på mødet 30 min/John

Plan for valget justeres på mødet:

Der skal være 7 forældrevalgte, hvoraf én har ansvaret for specialafdelingen

11.4. Bekendtgøres skolebestyrelsesvalget og der informeres om valget og der laves valglister

Valgbestyrelsen aftaler procesplan (Tom, Susanne og John).

Næste møder:

28. feb.          18. marts       16. april         30. maj          19.juni

 

 

Referent Lene 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde – VORES NYE SKOLE

Mandag den 13. nov.  2023 fra 17.00-20.00

Sted Herningvej skole 

 

1.Godkendelse dagsorden 5 min 

Thomas – Marie – Mette – Mia – Tom – Jan – Susanne – Annemette – Lene- Mette – John – Torben – Daniel – Torben – (Mette) – Ari – Marianne

2. Oplæg om hvad Rettighedsskole kan være og baggrunden herfor mm/30min min/MV 

Kort oplæg om:

- Hvad er FN`s børnekonvention?

- Børnesyn

- Hvad er en Rettighedsskole?

- Hvad opnår man som Rettighedsskole?

- Hvad forpligter man sig på som Rettighedsskole?

- Rettigheder i skole

- Teori

- Hvad har man adgang til som Rettighedsskole?

- Vores nye skole 

Drøftelse af ”rammen”, som kan sikre en positiv udvikling – såvel faglig som social. Vigtigt at få informeret og inddraget forældrene – så der er en stor viden hos alle forældre – samt en løbende opfølgning hos nye børn, forældre og nye ansatte medarbejdere.

 

3. Oplæg og forslag om idrætsskole/bevægelses pauseaktiviteter mm /30 min/LKB

 • Idrætsudvalg 
 • Samarbejde med foreninger 
 • Aktive pauser – lege patrulje / Game Boostere 
 • Faciliteter 
 • Idrætsdage – 4-5 stk. 
 • Unge i Front (valgfag)
 • Dus – skolesport (13.30-16.00)

 

Bestyrelsen giver ledelsen lov til at arbejde videre med skolens profil 

 4. Nyt fra ledelsen /30 min/JS

- Navneproces

50 forskellige bud – der er et bud – som rådmanden har nikket til – nu er der gået proces i offentliggørelse – så det må først siges tirsdag den 21.11. kl. 12.00

- Bygningsproces

8. dec. bliver det besluttet, om vi får FC Herningvej.

Der har været en drøftelse på Herningvej – om 0. årgang skal være i en bygning for sig selv.

Proces i pædagogisk råd / MED – pæd. Weekend

Processen er at få input fra medarbejdere og få startet noget 

- Informations proces

Der skal udsendes et brev til alle forældre - hvor langt vi er kommet i fusionsprocessen 

- Øvrige ting

Parkeringsplads – pt. en plan med udvidelse med 50 pladser

Akustikken til medarbejderrummet skal forbedres. 

Der laves en plan for udskiftning af alle vinduer og døre.

 

5. Principielle ting – ledelsen har bud med på mødet/ JS 45 min

 • Lejrskole

8. klasse – den store tur i udlandet – 5 dage

5. klasse – lille tur – evt. Skagen/København – 3 dage

3. klasse – hyttetur 1-2 dage

Specialklasser har mulighed for årlige ture af 1-3 dage

Bestyrelsen er meget enig i – at lejrture er vigtig og skal prioriteres 😊

 • Klassekasser

De eksisterende klassekasser opsiges.

 • Klassedannelse bh. kl.

JS medbragte et udkast – som drøftes på næste møde 

6. Drøftelser af svar på skriv om trivsel /JS 20 min

Der er ikke sendt et svar 

7. Næste gang 

Lidt let julefrokost – med en ”lille” dagsorden 

 

5. dec.  11.jan.  28. feb. 18. marts 16. april 30. maj 19.juni

 

Referent Lene 

 

Skolebestyrelsesmøde – VORES NYE SKOLE

torsdag 26. oktober 2023 fra 17.00-20.00

Sted Herningvej skole 

 

 

1. Godkendelse dagsorden 5 min 

John – Annemette - Kristina – Helle – Mia - Ari - Marianne – Dina - Pia – Sheik – Tom – Jan – Adarsh – Mathilde – Kasper - Torben – Daniel – Lene   

2. Nyt fra ledelsen - Ledelsen orienterer om, hvor vi ser, vi er med VORES NYE SKOLE. /ledelsen 45 min

Navneproces

 • Der er møde i udvalget den 1.11. – det skal være vedtaget den 21.11. 2023 – Rådmanden skal nikke til navnet

Bygningsproces

 • Vi kan være her; klasser, faglokaler, forberedelses pladser mm. Der kommer nye døre og vinduer + to nye døre til hallen. Der er godkendt 5,8 mio. til dette. 

 • Udfordringer: Fællesarealer – pauser – legepladser – hvor og hvordan skal vi have idræt.

 • P-pladser – der skal sendes et udkast

Proces i pædagogisk råd – pæd. weekend

 • Pt. to møder i pæd. Råd. Den 19.-20. januar lukker vi skolen og Dussen kl. 12 (Fritidsklubberne åbner kl. 12)

 • Der er pt. MUS-samtaler med alle medarbejdere.

Proces i MED

 • To fælles møder + nogle lokale medtriomøder

Informations proces

 • 6.12. er der fælles elevrådsmøde

 • Der planlægges med mindst 4 arrangementer for alle årgange.

 • Klassedannelsesønsker afleveres primo april – og offentliggøres primo maj

 • Offentliggørelse af dansk- og matematiklærere – senest primo april

 • Forældremøde for alle klasser medio til ultimo maj måned

 • Facebook – 2 bliver til 1 til sommer – de to skolers FB kører videre ind til sommer – men de ”følger” hinanden.

 • Der oprettes en ny FB med alle de nye fællesaktiviteter.

 • Nyhedsbeskeder – infobrev til alle medarbejdere – derefter kommer der et brev til alle forældre

 • Skoleindskrivning – der 121 i distriktet 😊 Vi holder infomøde den 29.11.

 • Der arbejdes med modeller på skoledagens opbygning – teamopbygning mm

Sket siden sidst

 • God lang drøftelse om vi skal være en Rettighedsskole, der også har fokus på bevægelse – drøftelsen fortætter.

 • Elevinvolvering har betydning god trivsel og faglig udvikling.

4. Principielle ting – ledelsen har bud med på mødet/ JS 45 min

Lejrskole – dette forslag blev drøftet – og princippet vedtages senere.

 • 8. klasse – den store tur i udlandet – 5 dage

 • 5. klasse – lille tur – evt. Skagen/København – 3 dage

 • 3. klasse – hyttetur 1-2 dage

 • Specialklasser har mulighed for årlige ture af 1-3 dage 

Klassekasser – princippet blev drøftet og dette vedtages senere.

JS medbragte et udkast – som fungerer på Herningvej – som bestyrelsen drøftede. Der er en positiv stemning for dette princip, dog med tilføjelse af max beløb.

Det gode spørgsmål – hvad skal der ske med de eksisterende klassekasser?? Tilføjelse til princippet om opsigelse af nuværende klassekasser – det anbefales at…. Punktet følges op på næste møde. 

Klassedannelse bh. kl.

JS medbragte et udkast 

Måske har vi flere..

5. Drøftelser af svar på skriv om trivsel /JS 20 min

Udsættes - Svar udformes på mødet – ledelsen har oplæg med til mødet

6. Evt. 

De to skolers traditioner – f.eks. hvad skal der ske på sidste skoledag – spiller 9. årgang fodbold mod de voksne?

13. nov.             5. dec.                11.jan.               28. feb.

18. marts          16. april             30. maj              19.juni

Referent Lene 

 

Skolebestyrelsesmøde – VORES NYE SKOLE

tirsdag 27.september 2023 fra 17.00-20.00

Sted Herningvej skole 

 

 

1. Godkendelse dagsorden 5 min 

Godkendt 

Deltagere: Torben H – Anne Mette – Susanne - Maja – Helle – Torben – Dina – Pia – Tom – Mette – LeneMarie - Kasper – Adarsh – Adrian – Walaa – Tina – Jan – Thomas – Daniel John

2. Orientering og drøftelse af diverse processer/JS 

 • Navneproces

  • Skal være færdig den 21.11. – Rådmand skal nikke til navnet – Cornelius fra kommunikationsafdelingen deltager gerne i processen

 • Bygningsproces sådan som vi forestiller os lige nu – dette er kun et forslag:

  • Der er plads nok til alle klasser – og mere til 😊

  • Forberedelsespladser: E-Sport – mange små depoter – vi finder plads til alle.

 • Kunst

  • En lokal kunstner, som gerne vil lave noget kunst til den nye skole med én årgang fra mellemtrin med temaet: ”Kunsten er en oplevelse – farver bliver lavet af naturen + genbrugsmaterialer”. 

  • Vi arbejder også på noget kunst som kan blive noget varigt, som kunne minde os starten.

 •   Kommentarer:

  • Det er børnenes skole – kunne børnene være fælles om noget kunst – børnene skal præge deres skole

  • Vi skal have noget med fra begge skoler

  • Vigtigt at der er plads til noget miljø til pauser og holddeling 

  • Vigtigt – at alle føler – at det er en ny skole for alle 

  • Det skal også være en arbejdsplads – det skal også være godt for de voksne

  • Det er en god ide – at tænke i udearealer 

  • Der skal være en proces – hvor børnene er med – JS deltager i fællessamlinger på begge skole

 • Proces i pædagogisk råd og MED

  • De næste møder er 5.10. og 1.11.

  • Evt. en pædagogisk weekend den 19.-20. januar 

  • Vores første fælles pædagogiske møde var med cafeer om diverse pædagogiske og organisatoriske emne. Dette gav gode input til den nye ledelse 

 • Forældremøde kommende børnehaveklasseforældre 29.nov på DEN NYE SKOLE

3. Ledelsen har samlet op på det vi fik ud af både de to skolers principper, vores møder i skolebestyrelsen og i pædagogisk råd og lavet oplæg til hvordan vi derfor ser en samlet VORES NYE SKOLE. /ledelsen 120 min 

Mødetider og skoledagens opbygning:

JS gav et oplæg om mødetider i de tre afdelinger – alle har pause fra 11.30-12.30 – hvor der skal være noget bevægelse, lektie cafe og pauser. Lektionslængden er 45 min.

Alle klasser har to lærere i dansk og matematik.

Alle lærere og pædagoger skal tilhøre et team.

Forældremøde i maj-juni i den nye klasse 

Processen omk. VORES NYE SKOLE foregår i skolebestyrelse, Med-udvalg og pædagogisk råd – og der vil løbende komme information til alle forældre.

Vedr. klassedannelser – ønsker forældrene sammen med deres børn.

De pædagogiske medarbejdere udarbejder en plan med fællesaktiviteter for de nye årgange.

Kommentarer:

- Godt at specialklasserne går i skole til 13.30 

- Fint kompromis ift. de to skoler

- Der er stor tillid til den proces der kører – vi skal være åbne for alt det nye

- Fint udspil – hvor der er blevet reflekteret over mange ting 

 

4. De kommende møder:

- Hvad er næste step før mødet den 26. okt. 

- Der er nu kommet noget omk. skolebestyrelsesvalg, som skal ske til foråret

 

Kommende skolebestyrelsesmøder:

 

26. okt.              13. nov.             5. dec.                11.jan.               28. feb.

 

18. marts          16. april             30. maj              19.juni

 

Referent Lene 

 

 

Skolebestyrelsesmøde – VORES NYE SKOLE

tirsdag 5.september 2023 fra 17.00-20.00

Sted Tornhøjskolen (næste møde er på Herningvej)

 

1. Godkendelse dagsorden 5 min

2. Præsentation af alle medlemmer – ledelsen orienterer om deres kommende opgaver i forbindelse hermed /alle 30 min

Tom – Torben – Sheikh – Mette – Mia – Tina – Marianne – Maja – Anne Mette – Kristina – Dina Marie Mathilde – Jan – John – Daniel – Ari – Pia – Lene 

3. Fusionsproces hvad er det næste – hvilke processer skal vi have gang i/JS 120min 

Det er ikke sikkert, at vi når at tale om alle punkterne, men ledelsen vil gerne have noget at lave oplæg ud fra til de kommende møder.

Vi skal have det bedste med fra begge skoler. Der foregår en proces i flere fora: Skolebestyrelse – Med Udvalg – pædagogisk råd. Vi har kort tid til at være klar – derfor må vi beslutte nogle ting hurtigere end normalt. Ligeledes er der en proces på fritidsdelen, som også skal nytænke. 

Herningvej har i mange år haft en ekstern repræsentant i skolebestyrelsen – hvilket har stor betydning for bydelen.

 

          Navn – VORES NYE SKOLE holder ikke 

Forslag; at der nedsættes et udvalg af forældre, medarbejdere, elever og skoleleder, som skal være med til at finde et nyt navn (evt. bruge nogle eksterne kommunikationsmedarbejdere).

Der kan være en konkurrence – hvor alle børn kommer med et bud.

Udvalget: Anne Mette – Kristina – Mia – Tina – Marianne + ekstern konsulent – Maria og Mathilde + to elever fra Tornhøjskolen

          Klassedannelse

Elevtallet for kommende: 586 elever – 92 special. Tallene siger at 4. – 6. og 8. kan blive tre sporet.

John medbragte et forslag:

9. årgang fastholdes som udgangspunkt med elever og lærere og kører folkeskolen færdigt. Der kan dog sagtens laves samarbejde på tværs af årgangen.

-  1.-8. klasse: Alle klasser dannes på ny. Alle forældre kan i samarbejde med deres børn ønske 5 klassekammerater, de gerne vil i klasse med – og de skal være på tværs af skolerne. Vi opfylder mindst 2 ønsker. Klasserne dannes endeligt ud fra ønskerne af de lærerteam, der har haft børnene og nærmeste afdelingsleder.

Der påbegyndes snarest fællesarrangementer for alle årgange på tværs af de to skoler

Alle klasser mødes med deres nye lærerteam på VORES NYE SKOLE i løbet af maj måned 

Alle nye klasser har forældremøder med deres lærer-pædagogteam og kan se deres nye lokaler på VORES NYE SKOLE i perioden maj - start juni 

          Øvrige principper

Lad os vente med øvrige principper, dog skal der snart kigges på lejrskole, klassekasser, skolefest. Ledelsen kigger på alle de eksisterende principper og kommer med et udspil på, hvad der skal prioriteres.

          Valg februar 2024 

Der skal vælges en ny skolebestyrelse til foråret (april) – 7 forældre 😊

          Skoledagens længde 

Den korte skoledag – to voksenordning 

          Skoledagens organisering 

          Profil til VORES NYE SKOLE

Hvad er vigtig for os – hvad er vores vision. Vi skal have et stærkt fællesskab.

Vi har pædagogisk dag i morgen – hvor der er 6 emner, som alle medarbejdere skal komme med input til; Traditioner, Dus, Rettighedsskole, Specialklasser/basishold/inklusion, idrætsskole, skoledagens længde - muligheder og begrænsninger.

Gode positive udsagn fra mødet: 

Medarbejderne er også klar til at samarbejde. Mange bekymringer er hos forældrene.

Vi skal se muligheder – ikke begrænsninger. Kommunikationen er alt afgørende 😊

Hvordan sikrer vi medarbejderne – at de får deres ønsker opfyldt ift. placering? 

Der arbejdes rigtig meget på tværs af årgangen – det glæder alle sig til – at blive en del af et årgangsteam.

Information – skal ske i etaper – der skal findes en platform – hvor informationerne skal ud. Vigtigt at det informeres hvordan kommunikationen er ift. klassedannelse – har forældre f.eks. mulighed for at komme med ændringsforslag? 

Hvordan skal der klassedannes i specialklasserne? Det er vigtigt at specialklasserne deltager i arrangementer ift. overgangen.

 

4. Øvrigt nyt fra ledelsen og andre/alle 30min

Sekretærer – der er plads til alle tre – en har fået nyt arbejde. Alle tre er interesseret i at gå op i tid.

Medarbejderen i Boden fra Herningvej fortsætter.

Rengøring først på plads til foråret 

Bygninger – i første omgang teknisk service ledere og John 

Fra 6.10. er John skoleleder på begge skoler. John vil være mandag, tirsdag og fredag på Herningvej – og på Tornhøjskolen onsdag og torsdag.

Der afholdes mus-samtaler med lærere og pædagoger i alm. med JS MD – specialklassemedarbejdere JS TH og JS, Lars og Lasse med tekniskservicemedarbejdere.

Der er givet følgende penge: 250.000 kr. til møbler – 500.000 kr. til vægge – 1.000.000 kr. til processen.

I det kommende skoleår hjælper vi hinanden ift. bl.a. medarbejdere – ledelsesteam – ressourcer osv.

Skolebestyrelsernes fællesråd – der er suppleringsvalg her i september, hvis nogen er interesseret.

Der kommer meget fokus på økonomien i de kommende år. 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder:

27. sept.           26. okt.              13. nov.             5. dec.                11.jan.               28. feb.

 

18. marts          16. april             30. maj              19.juni

 

Referent Lene 

 

 

Skolebestyrelsen – Tornhøjskolen mandag 14.august 2023 fra 18.00-20.00

Dagsorden / referat 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst og dagsorden 5 min

Godkendt 

 

2. Nyt fra elevrådet 10min

Pt. ikke valgt

 

3. Mødedatoer – fra næste bestyrelsesmøde fælles mellem Tornhøj og Herningvej 10min

Bestyrelsen ønsker at møderne foregår skiftevis på Tornhøjskolen og Herningvej 😊

 

4. Fusionsproces hvor er vi nu og har vi fokus på noget 45 min 

Drøftelse: 

 • Holde fast i ”idrætten” – børn skal præsenteres for 

idræt og sundhed 

 • Der skal være plads til alle – den socioøkonomiske dimension skal medtages (børns rettigheder) 

 • Sammenhæng og samarbejde mellem skole og fritid 

 • Placering af specialklasser

 • Korte skoledage 

 • Tovoksenordning / holddeling i klasserne 

 • Inklusionsskole (nul segregering) 

 • Traditioner – plads til kulturelle forskelle (nytårskur) – holder fødselsdag hvert år

 • Opstart – nye klassefællesskaber (både forældre og elever - klasseforældreråd)

-     Løbende opdatering på bygninger ift. antal børn

 

5. Nyt fra ledelsen og øvrige 20 min

 

Forældremøder i uge 35 

 

35 – 28.8.

7.-9. årgang 

35 – 29.8.

0.-3. årgang

35 – 30.8.

Alle Specialklasser 0.-9. årgang 

35 – 31.8. 

4.-6.årgang

Program:

Kl. 16.30 mødes forældrene i aulaen med ledelsen – info om fusion 

Kl. 16.30 mødes elever og pædagogiske medarbejdere i klassen og gør klar

Kl. 17.15 forældremøde i egen klasse, hvor elever og lærere/pædagoger står for programmet

Kl. 18.30 mødet slutter

 

Løbende nyhedsbreve med opdatering til forældrene og personalet omk. fusionen i løbet af skoleåret.

Der skal laves principper for klassedannelse.

 

6. 50-års jubilæum 1.agust 2023 20min 

11. august reception fra kl.14-17 tidligere medarbejdere og skolebestyrelsen. 

11. august personalefest

18. august arrangement for alle på skolen i skoletiden

Senere evt. for tidligere elever

Kommende bestyrelsesmøder fælles med Herningvejen – mødetider 17.00-20.00

Ti 5.september fælles (afbud fra Susanne)           Ons 27.september fælles

Tor 26.oktober                                                             Man 13.november

Ti 5.december                                                              To 11.januar

Ons 28.februar                                                            Man 18.marts

Tir 16.april                                                                    Tor 30.maj

Ons 19.juni